ДОГОВІР-ОФЕРТИ

(угода  користувача)

Фізична  особа-підприємець Роговський  Андрій  Еіріхтович – суб’єкт підприємництва (Адміністратор)  з  однієї  сторони, керуючись статтями 663, 641, 642  Цивільного кодексу  України, робить пропозицію необмеженому  колу  фізичних осіб (далі  по  тексту  Користувачі  або Користувач  в  однині),  разом іменуються Сторони,  укласти  цей  договір (договір оферти)  про  наступне, 

Текст цього договору  оферти (далі  – Договір), постійно  розмішений  в  мережі  інтернет  по  адресу buxonline.org,  містить всі  істотні умови, що  властиві  даному  типу договору. 

Умови цього договору  встановлюються однаковими  для всіх  Користувачів. 

У  разі  бажання  отримання  послуги   фізичною особою, що не досягла  повноліття, цей  договір  укладається  законними   представниками   такої особи. 

Договір вважається  укладеним   з  моменту   реєстрації на  сайті buxonline.org, шляхом  заповнення, обраної  форми  (далі  по тексту  Реєстрація).  

У  разі  Реєстрації Користувач  підтверджує, що має необхідний  об’єм  цивільної дієздатності для  укладання  даного  типу  договору. Його волевиявлення  є  вільним  та відповідає  його внутрішній   волі. 

У  разі  Реєстрації  Користувачем  в інтересах неповнолітньої, малолітньої особи,  Користувач  підтверджує, що укладання  даного  договору не  суперечить правам  та  інтересам таких  осіб. 

У  разі  якщо Користувач  не  згоден    з умовами цього договору,  від зобов’язаний  будь-якими  способами  уникнути Реєстрації.  

Терміни.

Всі  терміни та  визначення, що зустрічаються  в  тексті  Договору, окрім  тих, що прямо  зазначені  нижче,  тлумачаться  Сторонами у  відповідності  із законодавством  України та  правилами  тлумачення  відповідних  термінів, що  склались  у  мережі  Інтернет, а також  у  відповідності  із  звичаями ділового обороту. 

В цьому  договорі  терміни  мають наступне  значення: 

Сайт – сукупність інформації,  текстів, графічних  елементів, дизайну, зображень,  фото та  відеоматеріалів  та інших  результатів інтелектуальної діяльності, а  також програм  ЕВМ, що містяться  в інформаційній  системі, яка  забезпечує доступність такої  інформації  в мережі  Інтернет  по адресу buxonline.org, для необмеженого  кола  осіб.   

Реєстрація – реєстрація  на сайті  buxonline.org,, шляхом  заповнення, відповідної  форми. 

Адміністратор  – Фізична  особа-підприємець –  Роговський  Андрій Еіріхтович, також  виступає  як фізична  особа, що є  автором  окремих творів,  що є  складовою  частиною цілого  твору. 

Користувач  сайту –  фізична  особа, що реєструється  на  сайті  buxonline.org,, користується  інформацією сайту та  передає свій  твір,  як  його автор  на  умовах  передбачених цим  договором. 

Контрафактний примірник твору, фонограми, відеограми – примірник твору, фонограми чи відеограми, відтворений, опублікований і (або) розповсюджуваний з порушенням авторського права і (або) суміжних прав, у тому числі примірники захищених в Україні творів, фонограм і відеограм, що ввозяться на митну територію України без згоди автора чи іншого суб’єкта авторського права і (або) суміжних прав, зокрема з країн, в яких ці твори, фонограми і відеограми ніколи не охоронялися або перестали охоронятися;

Твір –  об’єкт авторського права  в  розумінні  глави  36  Цивільного  кодексу  України, ЗУ  «Про  авторське  право  і  суміжні  права»  та  інших нормативно-правових  актів. 

Оприлюднення (розкриття публіці) твору – здійснена за згодою автора чи іншого суб’єкта авторського права і (або) суміжних прав дія, що вперше робить твір доступним для публіки шляхом опублікування, публічного виконання, публічного показу, публічної демонстрації, публічного сповіщення тощо;

Опублікування твору – випуск в обіг за згодою автора чи іншого суб’єкта авторського права і (або) суміжних прав виготовлених поліграфічними, електронними чи іншими способами примірників твору, фонограми, відеограми у кількості, здатний задовольнити, з урахуванням характеру твору, фонограми чи відеограми, розумні потреби публіки, шляхом їх продажу, здавання в майновий найм, побутового чи комерційного прокату, надання доступу до них через електронні системи інформації таким чином, що будь-яка особа може його отримати з будь-якого місця і у будь-який час за власним вибором або передачі права власності на них чи володіння ними іншими способами. Опублікуванням твору, фонограми, відеограми вважається також депонування рукопису твору, фонограми, відеограми у сховищі (депозитарії) з відкритим доступом та можливістю одержання в ньому примірника (копії) твору, фонограми, відеограми;

Похідний твір – твір, що є творчою переробкою іншого існуючого твору без завдавання шкоди його охороні (анотація, адаптація, аранжування, обробка фольклору, інша переробка твору) чи його творчим перекладом на іншу мову (до похідних творів не належать аудіовізуальні твори, одержані шляхом дублювання, озвучення, субтитрування українською чи іншими мовами інших аудіовізуальних творів);

Псевдонім – вигадане ім’я, вибране автором чи виконавцем для позначення свого авторства;

Цитата – порівняно короткий уривок з літературного, наукового чи будь-якого іншого опублікованого твору, який використовується, з обов’язковим посиланням на його автора і джерела цитування, іншою особою у своєму творі з метою зробити зрозумілішими свої твердження або для посилання на погляди іншого автора в автентичному формулюванні;

Розповсюдження об’єктів авторського права і (або) суміжних прав – будь-яка дія, за допомогою якої об’єкти авторського права і (або) суміжних прав безпосередньо чи опосередковано пропонуються публіці, в тому числі доведення цих об’єктів до відома публіки таким чином, що її представники можуть здійснити доступ до цих об’єктів з будь-якого місця і в будь-який час за власним вибором.

ПРЕДМЕТ  ДОГОВОРУ.

Укладаючи  цей  договір  Сторони  розуміють  та  погоджуються  з  наступним:   

Користувач  підтверджує, що наданий  їм  твір  не  є  контрафактним   примірником твору, що твір,  створений  ним  особисто, як  автором.  Користувач  несе відповідальність за  порушення  прав  інтелектуальної власності   третіх  осіб,  у  разі пред’явлення  вимог  до Адміністратора, відносно наданого  Користувачем  твору,  в повному  обсязі.   

Користувач  підтверджує,  що всі цитати   використанні  в  його творі (у разі  їх  наявності), оформлені  в   творі  у  відповідності  з   чинним  законодавством.   Якщо треті  особи  звернуться  до Користувача  чи  до  Адміністратора  зі  скаргою або  іншою вимогою,  стосовно  порушення  права,  щодо використання  цитат, Користувач  несе  повну відповідальність перед цими третіми  особами згідно  чинного законодавства. 

Твір вважається  переданим  Користувачем  після  реєстрації  на сайті,  укладання  цього договору та  завантаження  його  на  сайт через надану   форму  або шляхом  надсилання  на електронну  адресу, зазначену  в цьому  договорі. 

Після  укладання  цього  договору  Користувач  передає Адміністратору виключні права  на оприлюднення,  опублікування та  розповсюдження  твору. Та  підтверджує, що  в  подальшому  не  буде  мати жодних  претензій  щодо  його  використання  Адміністратором  в  тому  числі  на виплату  винагороди,  якщо сторони  не  домовились про  інше. 

Переданий Користувачем  твір  як  складова  цілого твору  за розсудом  Адміністратора  може бути оприлюднений   чи    опублікований, розповсюджений без  зазначення  імені   або  псевдоніму  автора.  

Якщо переданий твір опубліковано анонімно чи під псевдонімом (за винятком випадку, коли псевдонім однозначно ідентифікує автора), Адміністратор, як видавець твору (його ім’я чи назва мають бути зазначені на творі) вважається представником Користувача (автора твору) і має право захищати права останнього. 

Користувач  розуміє, що його переданий твір буде використовуватись  як  частина  іншого цілого твору. 

Користувач надає згоду Адміністратору на створення похідного твору  з  його  переданого  твору. 

Авторське право на твір, створений у співавторстві, належить співавторам спільно, незалежно від того, становить такий твір одне нерозривне ціле чи складається з частин, кожна з яких може мати ще й самостійне значення. Частина твору, створеного у співавторстві, визнається такою, що має самостійне значення, якщо вона може бути використана незалежно від інших частин цього твору.

Кожен із співавторів зберігає своє авторське право на створену ним частину твору, яка має самостійне значення.

Користувач  розуміє  та   підтверджую, що авторське  право  на  цілий  твір – об’єкт співавторства здійснюється  виключно Адміністратором.   

Користувач  надає  право Адміністратору  зареєструвати  авторське  право  на твір  в  цілому (складовою якого є  його  переданий  твір). 

Сторони   розуміють,  що авторське право і право власності на матеріальний об’єкт, в якому втілено твір, не залежать одне від одного. Відчуження матеріального об’єкта, в якому втілено твір, не означає відчуження авторського права і навпаки.  Всі  права  на метеріальний  об’єкт  має  виключно  Адміністратор. 

Сторони  розуміють та погоджуються,  що за  цим договором Користувач (автор  твору)  передає виключне право  без  обмеження  строку, без  обмеження  території, Адміністратору  використовувати твір  у будь-який   спосіб (без  обмежень) і надає Адміністратору право дозволяти або забороняти подібне використання твору іншим особам. 

Адміністратор має право в  будь-який  час   змінити умови  цього  договору публічної  оферти та  розмістити  їх  на сайті в  односторонньому  порядку та без  попереднього повідомлення Користувача,  однак  всі положення  даної оферти, будуть дійсні протягом  дії  цього договору. 

Договір може  бути розірваний за згодою сторін, а  також  у  випадках, передбачених  цим договором і законом. 

Умови, що  не  врегульовані в цьому  договорі,  регулюються  нормами чинного законодавства.

Користувач  підписуючи  цей  договір надає  свою  згоду  на обробку   персональних  даних,  у  відповідності   до  Закону  України  «Про  персональні дані».

Адміністратор буде використовувати особисту  інформацію Користувача,   яка  отримана  

В процесі  Реєстрації Користувачем,  а також будь-яку   іншу  інформацію про  Користувача  виключно  у  рамках  виконання  цього  договору. 

Користувач  підтверджує, що всі зазначені  їм  дані   належать  особисто йому, підтверджує та визнає, що їм уважно  та в  повному  обсязі прочитано,  зрозуміло  та  безумовно  прийняті  всі умови  цього  договору.   

Інші  умови, що  не  врегульовані  цим договором, врегульовуються   чинним  законодавством.